Kirjoituskutsu: Musiikki 4/2019

Musiikintutkimuksen tulevaisuuden metodologiat

Nykytilanteessa, jossa musiikintutkimuksen alat muodostavat laajan kirjon samalla kun erilaisia tutkimuskohteiden ja -suuntausten välisiä arvohierarkioita on kyseenalaistettu pitkään, musiikintutkimuksen tulevaisuuden painopisteet ja menetelmät näyttäytyvät kiehtovan avoimina. Useat uuden ja kulttuurisen musiikintutkimuksen edustajat korostivat 1990-luvulla, miten musiikintutkijoiden tulisi tieteenalansa kehityksen nimissä luopua varmuudestaan koskien sitä, mitä ja millaisin menetelmin ”musiikkitiede” tutkii sekä mitä musiikin käsite ylipäänsä kattaa. Etnomusikologit peräsivät jo vuosikymmeniä aiemmin tutkijan avoimuutta omasta lähtökulttuuristaan poikkeaville musiikillisille ilmiöille sekä tarvetta kehittää tutkittavan kulttuurin edellyttämiä käsitteitä ja analyysimalleja. Viime aikoina etnomusikologiassa on pohdittu muun muassa sitä, millaisiin suuntiin ”musiikkia tekevää ihmistä” koskeva tutkimus kehittyy Internet-aikakauden ja digitaalisiin teknologioihin liittyvien käytäntöjen myötä. Samaan aikaan esimerkiksi musiikin esitystutkimus ja taiteellinen tutkimus kehittävät uusia ymmärryksiä koskien sitä, mitä musiikki ja siitä tietäminen ovat, kun taas ekomusikologia kytkee musiikillisia käytäntöjä osaksi ihmisyhteisöjen ja muiden lajien tulevaisuutta ihmislähtöisten ekokriisien uhkaamalla maapallolla.

Tässä moninaisten tutkimusalojen, kulttuuristen muutosten ja maailmanlaajuisten haasteiden luonnehtimassa tilanteessa kutsumme kaikkien musiikintutkimuksen alojen edustajia tarjoamaan kirjoituksia Musiikki-lehden erikoisnumeroon ”Musiikintutkimuksen tulevaisuuden metodologiat” (4/2019). Tarjotut tekstit voivat olla joko täyspitkiä vertaisarvioituja artikkeleja, joiden maksimipituus on 60 000 merkkiä välilyönteineen, tai lyhyempiä kannanottoja, katsauksia tai erilaisten julkaisujen arviointeja. Kirjoittajia pyydetään kertomaan suunnittelemansa tekstin tyyppi ehdotuksessaan.

Tarjotut ehdotukset voivat käsitellä seuraavia, mutta myös monenlaisia muita, kysymyksiä:

  • Millaisia uusia metodologisia avauksia tai aiempien menetelmien uudelleenarviointeja jokin tietty musiikintutkimuksen ala tai tiettyyn ilmiöön liittyvä tutkimus tarvitsee?
  • Millaisia epistemologisia, tutkimuseettisiä ja käytännöllisiä haasteita ja mahdollisuuksia liittyy uusien tutkimusmetodologioiden kehittelyyn erityisellä musiikintutkimuksen alalla tai tietyssä tutkimusprojektissa?
  • Mikä on poikkitieteisyyden sekä toisaalta tieteenalan historioiden merkitys musiikintutkimuksen metodologiselle kehittämiselle?
  • Millaiset – kenties vasta kehkeytyvät – ilmiöt, kysymykset, suhteet, toimijuuden muodot, esineet ja asiat innoittavat tai edellyttävät uusia metodologisia avauksia musiikintutkimukseen?
  • Millainen on tai tulisi olla musiikintutkimuksen metodologioiden suhde yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja ihmistä laajempiin todellisuuksiin sekä tiedettä koskeviin keskusteluihin ja tiedepolitiikan kehitykseen?
  • Mitä toiminnan ja tietämisen tapoja ”tutkimusmetodologia” kattaa ja synnyttää? Millaisista teoreettisista tai käytännöllisistä tulokulmista metodologia-käsitteen uudelleenarviointi voisi tapahtua?
  • Millaisena ajallisena ilmiönä musiikintutkimuksen tulevaisuudet on hedelmällistä hahmottaa? Onko niissä kyse kumuloituvasta kehityksestä, menneiden näkökulmien löytämisestä tai aktivoimisesta uusin tavoin vai kenties radikaalin avoimesta tulemisen prosessista?

Tekstiehdotusten mitta on 250–300 sanaa. Pyydämme lähettämään ehdotukset perjantaihin 1.3.2019 mennessä teemanumeron toimittajille eli Musiikin päätoimittajille Tuire Ranta-Meyerille (tuire.ranta-meyer@metropolia.fi), Milla Tiaiselle (milla.tiainen@helsinki.fi) ja Laura Wahlforsille (laura.wahlfors@uniarts.fi).

Valmiit käsikirjoitukset tulee lähettää numeron toimittajille viimeistään 30.6.2019. Referee-palautteet artikkeleista toimitetaan kirjoittajille syyskuun 2019 loppuun mennessä, ja artikkelien lopullisten versioiden tulee olla valmiina marraskuun 2019 lopussa. Kirjoituksia koskevat ohjeet löytyvät lehden verkkosivuilta: https://mtsnet.wordpress.com/musiikki-lehti/ohjeita-kirjoittajille/

Musiikki on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä musiikintutkimuksen aikakauslehti, jota julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura ry. Lehti noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista (ks. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *