Säännöt

Musiikkitieteellisen seuran säännöt


Yhdistyksen nimi on Suomen musiikkitieteellinen seura ry. – Musikvetenskapliga sällskapet i Finland r.f. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystaä seura.


Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista musiikkitieteellistä tutkimusta, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä yhteyksiä sekä muutenkin toimia Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tietoa musiikista ja musiikkikulttuureista.


Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä
Seuran jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun ja ottamalla yhteyden seuran sihteeriin, joka lisää uuden jäsenen tiedot seuran jäsenrekisteriin. Myös kannattajajäseneksi liitytään samalla tavoin. Kunniajäseniksi seuran vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua koti- ja ulkomaisia henkiloitä, jotka ovat erityisen ansioituneita musiikin tutkimuksen alalla tai muuten erityisen ansiokkaasti edistäneet seuran tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Seuran kokouksissa on ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänivalta. Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Varsinaisen tai kannattajajäsenen voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneen seurasta, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Seuran asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä, jos kokouspaikassa sellainen on tarjolla. Kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) hallituksen jäsenen saapuvilla ollessa. Kokouksia voidaan pitää myös sähköpostikokouksina.Jos kokouksessa päätettävistä asioista joudutaan äänestämään ja äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa seuran varojen hoidosta.


Seuran nimen kirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä.


Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut seuran hallintoa koskevat asiakirjat on ennen maaliskuun 31. päivää jätettävä seuran toiminnantarkastajalle, jonka tulee vähintään kaksi viikkoa ennen seuran vuosikokousta antaa vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan seuran hallinnon ja toiminnan tarkastuksesta.


Seuralla on kaksi yleiskokousta: syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksessa valitaan seuran hallitus seuraavalle toimintavuodelle. Kevätkokous on edellisen vuoden tilipäätöksen päättävä kokous. Kevätkokous tarkistaa edellisen vuoden toiminnan ja päättää edeltävän hallituksen vastuuvapaudesta. Muita yleiskokouksia pidetään milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten pyytää. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse toimitetulla kutsulla.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Esitetään seuran vuosikertomus, tiliraportti, toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkistamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
7. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jsäen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista sekä kolme varajäsentä.
6. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi.

10 §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta taikka seuran toiminnan lopettamisesta on käsiteltävä joko kevät- tai syyskokouksessa ja seuraavassa vähintään kolmen viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa, ja on ehdotuksen tullakseen hyväksytyksi saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

11 §
Jos seura lakkaa, luovutetaan seuran jäljelle jääneet varat johonkin Suomen musiikintutkimusta edistävään tarkoitukseen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

12 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslaissa olevia säännöksiä.