På svenska

Musikvetenskapliga sällskapet i Finland r.f.

Musikvetenskapliga sällskapet i Finland är en vetenskaplig förening, som strävar efter att främja den finländska musikvetenskapliga forskningen samt verka musiklivet till gagn genom att sprida kunskap om musik och musikkultur. Eftersom det i Finland är möjligt att studera musikvetenskap vid Helsingfors, Åbo, Jyväskylä och Östra Finlands universitet samt vid Åbo Akademi är föreningens primära uppgift att fungera som ett gemensamt forum för de vid de musikvetenskapliga institutionerna samt Sibelius-Akademin verksamma forskarna och av forskning intresserade studerandena.

Föreningens synligaste verksamhetsform är utgivandet av en egen publikation. Musiikki är för närvarande den enda på ett inhemskt språk regelbundet, fyra gånger i året, utkommande musikvetenskapliga tidskriften. Vi önskar oss särskilt svenskspråkiga artiklar, översikter, lectio praecursoria samt bokrecensioner. Från och med 2019 är tidskriften en för alla tillgänglig nätpublikation, som kan läsas på adressen musiikki.journal.fi.

Föreningen upprätthåller även publikationsserien Acta Musicologica Fennica, i vilken publiceras vetenskapliga skrifter, företrädesvis doktorsavhandlingar. Dessutom arrangerar Musikvetenskapliga sällskapet i Finland kongresser, seminarier och övrig musikforskningen främjande verksamhet samt verkar överlag på olika samhälleliga plan musikforskningen till fromma.

Föreningens medlemmar är i första hand utexaminerade från olika musikvetenskapliga institutioner, institutioner för musikfostran eller Sibelius-Akademin samt överhuvudtaget i musiklivet professionellt verkande personer.

Föreningens e-postlista

Genom att ansluta dig till föreningens e-postlista får du aktuell information om föreningens verksamhet och nyheter från fältet direkt till din e-post. Till listan kan man ansluta sig via adressen http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/mts eller genom att mejla föreningens sekreterare: mts.toimisto@gmail.com.

Medlemskap

Du kan bli medlem i föreningen genom att genom att mejla din e-postadress och/eller dina adressuppgifter till föreningens sekreterare (mts.toimisto@gmail.com) samt betala medlemsavgiften till föreningens konto FI73 8000 1700 2028 40. Medlemsavgiften är 35 € och för studerande som avlägger grundexamen 15 €. Det finns därtill en möjlighet till understödsmedlemskap med en årsavgift på 150 €.

Genom medlemskap i Musikvetenskapliga sällskapet i Finland främjar du den finländska musikvetenskapliga forskningen och agerar till förmån för det inhemska musiklivet. Dessutom är medlemskap i en förening som representerar det egna ämnet en naturlig del av den vetenskapliga samhörigheten. Föreningen representerar det kollegiala nätverk, via vilket du från och med studietiden kan upprätthålla och utveckla den musikforskningsrelaterade professionella identiteten. Medlemskap och föreningens medlemsantal är även en viktig signal till aktörerna i branschen och de samhälleliga beslutsfattarna om musikforskningens betydelse.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att genom olika initiativ, deltagande i årsmöten samt föreningens övriga tillställningar påverka och utveckla dess verksamhet. Olika former av kontakt med föreningens ordförande och styrelsemedlemmar samt framkastande av utvecklingsidéer är, liksom samtliga former av feedback, ett utmärkt sätt att befrämja en fruktbar interaktion.

Om så önskas kan såväl privatpersoner som samfund understöda föreningen genom en årsavgift. Understödsmedlemskap (150 € per medlem, 300 € per samfund) täcker förutom övriga förmåner en årlig helsidesannons i föreningens publikation Musiikki (normalpris 180 €). Tilläggsuppgifter rörande understödsmedlemskap fås av föreningens sekreterare.

Kom ihåg att meddela sekreteraren om eventuella namn- och adressförändringar.